Vi leder en analysprocess som tillvaratar Er organisations inneboende kompetens.

Samtidigt skapas större engagemang och bättre motivation bland alla medverkande medarbetare.

Detta händer:
 • Vi fastställer verksamhetens grundläggande inriktning.
 • Vi stimulerar medarbetarna så att deras beteende överensstämmer med företagets målsättningar.
 • Vi skapar engagemang och motivation när medarbetare tillåts delta i processen.
 • Alla medarbetare ställer instinktivt upp på vad de själva varit med om att föreslå.

 • Syfte:
 • Att dra nytta av befintlig kompetens.
 • Utröna eventuella kompetensbehov.
 • Klargöra mål och delmål.
 • Upprätta en relevant utvecklingsplan.
 • Uppbringa större engagemang och mer delaktighet.

 • Målsättning:
 • Fokusering på huvudmål.
 • Engagemang och förståelse för varandras funktion.
 • Förutsättningar att på rätt sätt tillfredsställa relevant kompetensbehov.
 • En effektivare framförhållning.
 • Bättre lönsamhet.