Omorganisation upplevs ofta negativt

Det är lite oklart exakt vad som är en omorganisation. Om merparten av de anställda byter arbetsplats och arbetsuppgifter är det en omorganisation, men kanske inte om man bara inför en ny arbetsmetod eller nya arbetstider.

- Oftast handlar det om att man slår ihop eller isär enheter. Man skär ner eller expanderar, förklarar Marianne Döös, handläggare på Vinnova och adjungerad professor i arbetslivspedagogik.Resultatet ofta dåligt

Förändringarna upplevs ofta som negativa. Tidningen Du&jobbet frågade för några år sedan 1.000 om de tyckte att organisationsförändringar de varit med om blivit bra. Det visade sig att 43 procent svarade nej på den frågan, vilket var nästan dubbelt så många som de som tyckte det blivit bättre.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har i en genomgång av ett antal studier av ohälsa i arbetslivet sett ett samband mellan vissa organisationsförändringar, främst nedskärningar och expansion, och ökad sjukfrånvaro. Omorganisationer kan till och med vara en viktigare orsak till långvarig ohälsa än exempelvis stress, visade en studie från Arbetslivsinstitutet för några år sedan.


Viktigt värna om relationer

- Ofta vet man att något behöver göras, men inte alltid vad. Det förefaller handlingskraftigt att omorganisera, säger Marianne Döös.
- Ett exempel är när man tycker att enheter behöver samverka mer med varandra och därför slår ihop dem. Men då har man ju inte gjort något åt själva samarbetet, säger hon.

Marianne Döös är kritisk till att omorganisationer är så pass vanliga, och tycker att man borde fundera ordentligt över om man verkligen ska göra en omorganisation.

Hon menar att man behöver fokusera på hur man ska få människor att interagera snarare än att jobba med organisationsscheman och strukturer. Kompetens är inte bara en individuell fråga utan också en fråga om professionella relationer.
- Tillsammans med andra får man klokhet, synergier och kompetens i organisationen. Därför blir det farligt att hugga av relationer som man ofta gör vid omorganisationer.


Källa: Arbetsmiljöupplysningen